Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

agenda

přidělený pracovní úsek

archiv

místo, kde jsou shromažďovány nebo ukládány písemn ...

archiv podnikový

státní organizace, jiné právnické a fyzické osoby  ...

archiválie

písemnosti tj. písemné, obrazové, zvukové a jiné z ...

archivní fond

soubor archiválií, který vznikl výběrem pro správn ...

archivní inventář

základní seznam všech neinventárních jednotek uzav ...

archivní kniha

evidence předaných písemností, lze vést ve formě p ...

archivní pomůcka

k archivnímu fondu nebo sbírce podle archivních pr ...

archivní řád

interní směrnice organizace o způsobu zajišťování  ...

archivní sbírka

soubor archiválií vytvořený záměrnou sbírkotvornou ...

archivní služba

soubor pravidel, zásad a činností souvisejících se ...

archivní soubor

jako archivní soubory se označují archivní fondy a ...

číslo jednací

tvoří pořadové číslo (jak vyplyne ze zápisu v poda ...

číslo podací

číslo podání u doporučené zásilky

čistopis

na čisto opsané vyřízení nebo na čisto opsaný jeho ...

databáze

soubor dat, také program zajišťující vyhledávání,  ...

datum doručení

datum, kdy byla písemnost přijata organizací, údaj ...

datum podání

datum vyhotovení písemnosti

deník podací

viz podací deník, také protokol

Depot

skladiště archiválií

Depot-vlastnosti

větrání má umožnit výměnu vzduchu 30m3/hod., archi ...

depozitář

účelově zařízená budova či místnost sloužící k ukl ...

dokument

písemný doklad, průkaz, osvědčení, svědectví, v ar ...

dokumentace

sbírání systematickým pořádáním, ukládáním a zužit ...

doručenka

formulář na psané potvrzení o řádném převzetí zási ...

doručovací knížka

základní evidenční pomůcka spisové služby sloužící ...

duplikát

písemnost vyhotovená v týchž formách a s touž plat ...

elektronická pošta

tzv. "e-mail", doručování písemnosti v elektronick ...

evidence písemností

zaznamenání písemností pro získání přehledu a umož ...

evidenční jednotka

jednotka pro počítání a vykazování množství archiv ...

evidenční pomůcky

knihy a ostatní pomůcky (např. kartotéky) sloužící ...

expedice

a) návrh na vyřízení, b) na čisto opsané a k odesl ...

identifikátor

kód jednoznačné prvotní identifikace písemnosti (P ...

šifra

a) vlastnoruční zkratka jména (parafa) služebního  ...

index

abecední seznam osobních, místních i věcných hesel ...

informace

poznatek týkající se jakýchkoliv objektů, jako jso ...

inventární jednotka

z hlediska evidence JAF nejnižší věcná jednotka, v ...

inventární seznam

část inventáře, obsahující inventární záznamy opat ...

Jednotný archivní fond (JAF)

souhrn archiválií nacházejících se na území České  ...

kancelářský řád

interní norma upravující zásady pro vyhotovování p ...

katalog

archivní pomůcka k fondu, sbírce či jejich částem, ...

klíčové slovo

klíčové heslo pro prohledávání dat

kniha referentská

také kniha kancelářská, pomocné knihy k vedení kan ...

koncept

návrh textu písemnosti nebo návrh vyřízení, z něho ...

krabice archivní

speciální schránka z kartonu, která slouží k trval ...

lhůta

a) pro opsání - lhůta připomínající, do kdy má být ...

lhůtník

pomůcka sloužící k evidenci lhůt pro upomínání a p ...

listina

písemné svědectví o pořízení trvalé právní povahy, ...

lokace

umístění, pořadí, vztahuje se především na ukládán ...

mikrofiš

obdoba mikrokarty na plochém filmu

mikrofilm

fotografické snímky písemných i kresebných podklad ...

mikrokarta

lístek formátu přibližně 90 x 120 mm s citlivou em ...

multiplikát

písemnost vyhotovená v několika exemplářích

nepravá priora

písemnosti (zpravidla celé signatury) jiných původ ...

norma

pravidlo, soubor stanovených a vžitých pravidel, v ...

oběh

rozumí se pohyb písemnosti uvnitř organizace, tj.  ...

oběh účetních dokladů

postupný přechod dokladu z jednoho organizačního ú ...

oběhová obálka

přeložený list (A3) tuhého papíru s potřebným před ...

odeslání (vypravení)

ve smyslu zásad spisové služby jsou myšleny násled ...

odkazový (priorační) lístek

vkládaný do fasciklu, pořadače, balíku apod. na mí ...

Optical Character Recognition

zkr. OCR, automatická identifikace grafických znak ...

organizační jednotka

útvar organizace definovaný organizačním řádem

organizační řád

je základní interní opatření, jímž se zajišťuje ch ...

označování

také prezentace, je základní úkon příjmu písemnost ...

paprsek v regálu

jedno oddělení v regálu

parafa, šifra

zkratka zpravidla osobního jména, připojená ke kon ...

písemnost

na základě znění zákona o archivnictví se jedná o  ...

písemnost účetní

mají obvykle formu listinnou nebo elektronickou; p ...

písemnosti - ukládání

časová etapa, kdy písemnosti vyčkávají na uplynutí ...

písemnosti - ukládání - požadavky

Požadavky na ukládání písemností: organizační a pr ...

písemnosti - ukládání - přehled

přehled o uložených písemnostech ve spisovně,který ...

písemnosti - vlastnosti pro uložení

spisy a písemnosti musí být uzavřené (vyřízené), s ...

písemnosti utajované

lze dělit do dvou skupin: první skupina jsou to pí ...

plán spisový

směrnice či předpis pro uspořádání písemností orga ...

podání

písemná zpráva nebo žádost došlá organizaci nebo v ...

pořadač

obal, sloužící v kanceláři k ukládání písemného ma ...

postoupení spisu

zaslání spisu k příslušnému (rovnocennému nebo pod ...

poštovní podávací kniha

kniha, do níž se zapisují poštou odeslané zásilky

priora

spisy o předchozím jednání v téže věci, vyhledané  ...

priorování

vyhledávání předchozích spisů o určitém jednání ne ...

prvotní identifikace (PID)

tato identifikace písemností je zabezpečena jednoz ...

předávací seznam

seznam písemností odevzdaných jiné organizaci do s ...

přílohy

písemné doklady připojované k podání v originále n ...

příruční spisovna

nepřesný výraz pro uložení dokumentů v jedné kance ...

referát

ve smyslu spisové služby zpráva (ve spise), ve smy ...

referátník

arch nebo list papíru s předtiskem na čelní straně ...

referent

kdo přednáší referát nebo referuje, osoba píšící p ...

regál

dřevěná nebo kovová nekrytá skříň pro ukládání spi ...

regest

zpravidla stručný, ale výstižný výtah obsahu písem ...

registratura

soubor písemností vyřízených organizací v její org ...

rejstřík

abecedně uspořádaný jmenný (osobní, místní) nebo v ...

reprodukce

způsob věrného napodobení předlohy různými reprodu ...

resty

nevyřízené spisy referentů

rozvaha (bilance)

účetní výkaz - součást účetní závěrky, v němž se z ...

saldokonto

původně účetní kniha, která obsahuje účty pro jedn ...

sběrný arch

soubor hromadných odpovědí na dotazníky, výzvy, oz ...

signatura

spisová (registraturní) značka, značka spisu, pod  ...

signování

podpisování písemností, označování spisů značkami

skartace

jejím účelem je vyřazování nevýznamných písemnosti ...

skartační lhůta

je uvedena ve skartačním plánu nebo skartačním rej ...

skartační lhůta-počítání

skartační lhůty počínají běžet dnem 1.ledna násled ...

skartační návrh

soupis písemností, u kterých prošly skartační lhůt ...

skartační plán

je stanovuje vyřazovací (skartační) lhůty pro jedn ...

skartační protokol

záznam o provedené skartaci s uvedením materiálu,  ...

skartační rejstřík

abecední seznam jednotlivých agend, vychází obvykl ...

skartační řád

interní norma, která blíže upravuje postup při vyř ...

skartační směrnice

pokyny, které v hlavních rysech určují, jak se ska ...

skartační znak

označuje jednotlivé písemnosti, které po uplynutí  ...

spis

veškeré písemnosti (podání, záznamy, rozhodnutí, s ...

spisová služba

odborná správa písemností, vzešlých z činnosti pův ...

spisová služba - organizační struktura

kopíruje strukturu a velikost organizační struktur ...

spisová značka

registrační značka pod kterou je označen spis, pop ...

spisovna

místo pro uložení písemností, jež nejsou provozně  ...

spisovna příruční

slouží k ukládání živých písemností při decentrali ...

spisovna specializované

ukládána zvláštní agenda např. tajná, účetní, stav ...

spisovna ústřední

také centrální spisovna je konečnou stanicí pro pí ...

spisovna útvaru

může být konečným místem uložení písemností (decen ...

spisový řád

je směrnice, norma, předpis pro vedení spisové slu ...

spisový systém

zásady, jimiž je upravena evidence a ukládání píse ...

spisový znak

hlavní znaky a podznaky (dále jen ukládací znaky), ...

storno

zvratný zápis položky, zpravidla zrušení zápisu, z ...

svazek (příloh)

větší počet příloh, jenž se označí vahou v gramech ...

technická spisovna

nesprávný název technický archiv, je součástí ústř ...

typář

pečetidlo, zpravidla kovové razidlo k zhotovování  ...

účetní doklad

originální písemnost se stanovenými náležitostmi,  ...

účetní jednotka

každá právnická osoba nebo fyzická osoba provozují ...

účetní kniha

v soustavě podvojného účetnictví:deník (deníky),hl ...

účetní období

časový úsek, s nímž časově a věcně souvisejí skute ...

účetní případ

skutečnost, která je předmětem účetnictví, doložen ...

účetní soustava

systém, ve kterém účtují účetní jednotky - soustav ...

účetní spisovna

nesprávný výraz účetní archiv, součást ústřední sp ...

účetní uzávěrka

účetní práce a postupy, které probíhají na konci ú ...

účetní zápis

zapsání účetního případu do účetní knihy; zápisy j ...

účetní závěrka

je ucelený souhrn údajů o hospodaření, likviditě a ...

účetnictví

jedna z nejstarších metod evidence, vedená podle ú ...

výkaz zisků a ztrát (výsledovka)

účetní výkaz, který podává přehled o výsledku hosp ...

výpravna

místo, kde se vybavují spisy všemi náležitostmi př ...

výroční zpráva

zveřejnění údajů z účetní závěrky u těch účetních  ...

zápůjčka (výpůjčka)

dočasné zapůjčení písemností mimo spisovnu

zásilka

písemnost doručovaná prostřednictvím pošty; zásilk ...

zpráva

relace vyřízení adresované nadřízenému organizace, ...

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař