Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

účetní závěrka

je ucelený souhrn údajů o hospodaření, likviditě a daňové povinnosti účetní jednotky; tvoří ji v soustavě podvojného účetnictví:rozvaha (bilance),výkaz zisků a ztrát (výkaz o plnění rozpočtu u rozpočtových organizací),příloha,v soustavě jednoduchého účetnictví:výkaz o majetku a závazcích, výkaz o příjmech a výdajích.Účetní závěrka se sestavuje jako řádná -k poslednímu dni účetního období, nebo mimořádná - v ostatních případech. Konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrka obchodní společnosti upravená na základě vazeb vyplývajících z majetkové účasti v jiných obchodních společnostech

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař