Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

archiv

místo, kde jsou shromažďovány nebo ukládány písemnosti trvalé archivní hodnoty; instituce pečující o uložení, zpracování a využívání archiválií, rozdíl mezi spisovnou a archivem spočívá v rozdílné dokumentární hodnotě zde uložených písemností, kdy jsou ve spisovně uloženy písemnosti jejichž hodnota je nulová (na rozdíl od archivu)

archiv podnikový

státní organizace, jiné právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost zřizují povinně podnikové archivy, do nichž ukládají archiválie vzniklé z vlastní činnosti, popřípadě z činnosti svých předchůdců. Z této povinnosti jsou vyňaty právnické a fyzické osoby, u nichž určí ministerstvo vnitra, že budou ukládat archiválie do státních či městských archivů. Dále jsou z této povinnosti vyňaty právnické a fyzické osoby, které požádají archiv o převzetí archiválií do dočasné nebo trvalé péče. Organizace je povinna zřídit podnikový archiv nejpozději do pěti let od svého založení. Zákon ukládá zřídit a spravovat podnikový archiv všem podnikatelským subjektům bez vyjímky. Na základě vyhl. 118/1974 Sb. mohou však podnikatelské subjekty uzavřít mandátní smlouvu, že budou archiválie ze své činnosti ukládat do společného archivu (sdružený podnikový archiv), který bude zřízen u jednoho z nich. Ke zřízení tohoto sdruženého podnikového archivu je třeba souhlasu pověřeného státního archivu.

archiválie

písemnosti tj. písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamy, které vzešly z činnosti státních orgánů, obcí, právnických a fyzických osob a které vzhledem ke svému dokumentárnímu významu mají trvalou hodnotu.

archivní fond

soubor archiválií, který vznikl výběrem pro správní, vědecké nebo provozní účely z písemných a jiných dokumentů shromážděných organickou činností jejich původce, nebo soubor vybraného dokumentárního materiálu úřední i neúřední povahy, vzniklý z činnosti jednotlivce

archivní inventář

základní seznam všech neinventárních jednotek uzavřeného archivního fondu (sbírky) ve stanoveném pořadí (původním nebo uměle vytvořeném) s uvedením evidenčních jednotek, pořízený pro evidenci archiválií a k orientaci v nich; musí obsahovat titulní list, úvod se seznamem použitých pramenů a literatury, inventární seznam, rejstříky (pokud jsou účelné) a tiráž; dále může mít obsah a přílohy k úvodu [registraturní plány, schéma archivní struktury fondu nebo sbírky, konkordanční (soupisové) tabulky starých a nových signatur, seznamy používaných zkratek, převody starších a cizojazyčných místních názvů na současné tvary atd.]

archivní kniha

evidence předaných písemností, lze vést ve formě předávacích protokolů uložených chronologicky v jedné složce nebo pořadači nebo lze vést jako samostatnou knihu

archivní pomůcka

k archivnímu fondu nebo sbírce podle archivních pravidel zpracovaný přehled sloužící k evidenci a orientaci po obsahu a rozsahu archivního fondu nebo sbírky; mezi archivní pomůcky patří inventární soupis, archivní inventář, skupinový či specializovaný archivní inventář, katalog a tematický katalog

archivní řád

interní směrnice organizace o způsobu zajišťování archivní služby

archivní sbírka

soubor archiválií vytvořený záměrnou sbírkotvornou činností bez zřetele na původce archiválií, navzájem propojený jedním nebo několika znaky

archivní služba

soubor pravidel, zásad a činností souvisejících se soustřeďováním, odborným zpracováním, zpřístupňováním a využíváním archiválií

archivní soubor

jako archivní soubory se označují archivní fondy a sbírky

Jednotný archivní fond (JAF)

souhrn archiválií nacházejících se na území České republiky, které jsou v evidenci ministerstva vnitra

krabice archivní

speciální schránka z kartonu, která slouží k trvalému uchování uspořádaného archivního či spisového materiálu

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař