Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

archiv podnikový

státní organizace, jiné právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost zřizují povinně podnikové archivy, do nichž ukládají archiválie vzniklé z vlastní činnosti, popřípadě z činnosti svých předchůdců. Z této povinnosti jsou vyňaty právnické a fyzické osoby, u nichž určí ministerstvo vnitra, že budou ukládat archiválie do státních či městských archivů. Dále jsou z této povinnosti vyňaty právnické a fyzické osoby, které požádají archiv o převzetí archiválií do dočasné nebo trvalé péče. Organizace je povinna zřídit podnikový archiv nejpozději do pěti let od svého založení. Zákon ukládá zřídit a spravovat podnikový archiv všem podnikatelským subjektům bez vyjímky. Na základě vyhl. 118/1974 Sb. mohou však podnikatelské subjekty uzavřít mandátní smlouvu, že budou archiválie ze své činnosti ukládat do společného archivu (sdružený podnikový archiv), který bude zřízen u jednoho z nich. Ke zřízení tohoto sdruženého podnikového archivu je třeba souhlasu pověřeného státního archivu.

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař