Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

skartace

jejím účelem je vyřazování nevýznamných písemnosti ze spisoven, všechny dokumentárně cenné písemnosti vzniklé z činnosti organizace i jejích právních předchůdců se uchovají, jedná se o proces několika aspektů: roztřídění písemností, jimž uplynuly skartační lhůty podle skartačních znaků a jejich navržení ke skartaci, roztřídění písemností ze skupiny určené k výběru (znak“V“) na písemnosti určené k trvalému uložení do archivu (znak „A“) a písemnosti navržené ke zničení (znak „S“), jedná se o předěl mezi spisovou službou a archivní službou; při skartačním řízení se z písemností původců oddělují archiválie od písemností dokumentárně bezcenných určených ke zničení skartační lhůta stanoví dobu, po kterou písemnosti zůstávají uloženy ve spisovně, počíná běžet dnem 1.ledna roku následujícího po vyřízení písemnosti; dále lhůta, před jejímž uplynutím písemnosti nesmějí být v žádném případě skartovány, ve skartačních směrnicích se vyznačují počtem let, na spise letopočtem u skartačního znaku

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař