Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

spisová služba

odborná správa písemností, vzešlých z činnosti původce, spisová evidence, účelné a bezpečné uložení písemností a řádné vyřazování písemností při skartačním řízení; činnost, kterou se rozumí zajišťování úkonů spojených s příjmem, evidencí, označováním, oběhem, odesíláním, ukládáním a vyřazováním písemností, také soubor pravidel a opatření zajišťujících řádný chod administrativy a zároveň též práce, vykonávané podle těchto pravidel; z hlediska archivní služby považujeme za spisovou službu celkový oběh písemností a manipulaci s nimi až do uplynutí skartačních (ukládacích, vyřazovacích) lhůt a vykonání skartace

spisová služba - organizační struktura

kopíruje strukturu a velikost organizační struktury podniku, který je řízen na principu centrálním (centrální spisovna) anebo decentralizovaném (útvarová spisovna), počet stupňů řízení je 2 (příruční nebo útvarová spisovna x centrální spisovna) nebo 3 (příruční spisovna x útvarová spisovna x centrální spisovna)

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař