Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

příruční spisovna

nepřesný výraz pro uložení dokumentů v jedné kanceláři nebo u jednoho pracovníka, také místo pro zakládání živé spisové agendy jednotlivých praco­višť organizace (skříň s označenými přihrádkami k ukládání spisů v kanceláři)

spisovna

místo pro uložení písemností, jež nejsou provozně využívány

spisovna příruční

slouží k ukládání živých písemností při decentralizovaném ukládání písemností, spisy jsou zde ukládány okamžitě po vyřízení

spisovna specializované

ukládána zvláštní agenda např. tajná, účetní, stavební, technická, zvláštním druhem je soukromá spisovna, jsou zde ukládány písemnosti organizací, jimž neprošly skartační lhůty

spisovna ústřední

také centrální spisovna je konečnou stanicí pro písemnosti v centralizované soustavě spisoven neplní jen funkci ukládací, ale i funkci ochrany před zneužitím informací, zamezuje nekontrolovanému získávání údajů jiných organizačních útvarů, chrání písemnosti před případnými pokusy o jejich zničení, nahlížet sem se smí jen se souhlasem vedoucí spisovny

spisovna útvaru

může být konečným místem uložení písemností (decentralizovaný systém), zastává pak všechny funkce centrální spisovny, nebo je mezistupněm před předáním písemností do spisovny ústřední

technická spisovna

nesprávný název technický archiv, je součástí ústřední spisovny, v níž jsou ukládány materiály technického rázu (technická a výrobní dokumentace)

účetní spisovna

nesprávný výraz účetní archiv, součást ústřední spisovny, v níž jsou ukládány materiály účetního charakteru

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař