Princip činnosti

Autor: administrator <agroscience(at)agroscience.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 17. 01. 2007

Princip činnosti spisovny při uložení dokumentů.

Zvětšit obrázek Každá organizace, ať už existující nebo končící svoji činnost je povinna dle platných zákonů (o archivnictví, o účetnictví, o ochraně osobních údajů, aj.) skladovat po předepsanou dobu zákonem určené dokumenty (účetnictví, smlouvy, mzdové listy, plány, data v el.podobě atd.) a tyto po ukončení předepsané doby (1-45 let) likvidovat předepsaným způsobem (skartace). Tato povinnost je dána zákonem i podnikům, které v rámci konkursu či likvidace ukončí svojí činnost a prakticky přestávají existovat.

Ukládání dokumentů předchází jejich příjem a oběh v rámci firmy.

Určité kategorie dokumentů lze předat státnímu archivu (je ochoten převzít jen dokumenty zákonem vymezené jako archiválie), ale pro ostatní typy dokumentů je nutné najít jiný způsob.

Dle platných zákonů je odpovědný za vedení spisové agendy statutární orgán podniku (jednatel, představenstvo, likvidátor, správce konkursní podstaty, popř. přímo vlastník podniku) a odpovídá za případně způsobenou škodu, v extrémních případech i trestně, jestliže došlo porušením této povinnosti ke vzniku škody či zákonem určené povinnosti (viz.tr. zákoník, obch. zákoník) vůči podniku vlastnímu, popřípadě i oprávněným mimo podnik.

Statutární zástupce má jen dvě možnosti a to že zajistí zákonem dané náležitosti svojí činností a svým nákladem (osobně nebo činností vlastního podniku) či na komerčním základě využije služeb certifikované soukromé spisovny.

Nabízíme Vám komplexní řešení dané problematiky za Vás, kdy na základě smluvního ujednání bude Vaše odpovědnost smluvně delegována na naši soukromou spisovnu. Službu nabízíme jak podnikům činným tak i podnikům končícím svoji existenci.

K veškerým Vašim písemnostem máte přístup jen a pouze vy, nebo vámi zmocněné osoby.