Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

archivní inventář

základní seznam všech neinventárních jednotek uzavřeného archivního fondu (sbírky) ve stanoveném pořadí (původním nebo uměle vytvořeném) s uvedením evidenčních jednotek, pořízený pro evidenci archiválií a k orientaci v nich; musí obsahovat titulní list, úvod se seznamem použitých pramenů a literatury, inventární seznam, rejstříky (pokud jsou účelné) a tiráž; dále může mít obsah a přílohy k úvodu [registraturní plány, schéma archivní struktury fondu nebo sbírky, konkordanční (soupisové) tabulky starých a nových signatur, seznamy používaných zkratek, převody starších a cizojazyčných místních názvů na současné tvary atd.]

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař