Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

písemnosti utajované

lze dělit do dvou skupin: první skupina jsou to písemnosti obsahující skutečnosti tvořící předmět státního, hospodářského a služebního tajemství; druhá skupina - jedná se o písemnosti, které obsahují informace, které jsou utajované z hlediska původce, tedy organizace (výrobní postupy, receptury). Manipulace s písemnostmi první skupiny je dána obecně závaznou právní normou (zákon č.148/1998 Sb. zákona o ochraně utajovaných skutečností), manipulace s písemnostmi je prováděna dle zvláštního interního předpisu nebo je určena spisovým a skartačním řádem původce. Společným znakem obou skupin je jejich evidence ve zvláštních protokolech a v prostorách k tomuto účelu speciálně určených, popřípadě ve speciálních databázích zabezpečených heslem šifrou či jinými způsoby

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař