Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

datum podání

datum vyhotovení písemnosti

podání

písemná zpráva nebo žádost došlá organizaci nebo v ní vzniklá, návrhy učiněné ústně nebo telegraficky a jiná sdělení i vlastní úřední záznam (protokol, záznam apod.), jenž se stává předmětem úředního jednání, také každý návrh učiněný organizaci písemně, telegraficky nebo ústně (žádost, oznámení, odvolání, stížnost nebo odpor a jiné sdělení státních nebo soukromých stran), jakož j dopis, spis nebo zásilka vlastních útvarů či jiných institucí nebo firem; podá­ním se také rozumí produkty vzniklé elektronickou, mikrografickou nebo reprografickou cestou, podáním je též úřední připomínka, tj.spis (úřední záznam), který vznikl na základě spisu jiného útvaru nebo instituce, zaslaného k nahlédnutí, nebo na podkladě zápisu o ústním, telefonickém jednání či z podnětu pracovníka organizace

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař