Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

saldokonto

původně účetní kniha, která obsahuje účty pro jednotlivé dodavatele a odběratele (dlužníky a věřitele); sledují se zde platební lhůty a konečný stav (saldo) pohledávek a závazků vůči uvedeným právnickým nebo fyzickým osobám. Výrazem saldokonto bývá v praxi označována analytická evidence dodavatelsko-odběratelských vztahů

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař