Hledání ve slovníku pojmů

 ( Nápověda  )

Pojem

Vysvětlivky

skartační znak

označuje jednotlivé písemnosti, které po uplynutí skartačních lhůt se ve skartačním řízení navrhnou k předání do příslušného archivu (skartační znak "A") nebo ke zničení (skartační znak "S") anebo k posouzení, má-li se písemnost předat do archivu, nebo má-li se zničit (skartační znak "V"); rozlišuje písemnosti podle informační závažnosti a má tak významnou roli při rozhodování, zda písemnosti zachovat či zničit, skartační znak není možné určit libovolně, je určen skartačním plánem (nebo skartačním rejstříkem), jsou tři typy skartačních znaků: „A“ (archiv) písemnosti, které jsou pro trvalou dokumentární nebo informační hodnotu určeny do trvalé úschovy ve státním či podnikovém archivu, lze sem počítat například dokumenty tvořící organizační, statutární, právní, majetkové, výrobní základy organizace ; „S“ (stoupa, sběr) z hlediska dokumentárního není úschova takto označených písemností po splnění jejich správní, organizační, výrobní či jiné funkce nutná (např.faktury, výkazy práce atd.); „V“ (výběr) písemnosti, jejichž obsah a význam si s určitým časovým odstupem vyžaduje rozhodnutí, zda písemnosti uložit do archivu či zničit v rámci skartace v případě, že spis obsahuje písemnosti s různými skartačními znaky, rozhodující pro celý spis je skartační znak nejvyšší (A je vyšší než V x S, V je vyšší než S)

LITERATURA použitá při tvorbě slovníku:
Ivan Bittner, Olga Ondřejková, Kateřina Smutná, Vladimír Štroblík, Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, vydalo Linde Praha a.s., 2001

Zákony a vyhlášky ČR

© 2003   Autor webových stránek: Radek Tesař